Poplatky

Milí rodičia, 
stravné na školský rok 2021/2022 bude   2,60 € na deň na dieťa  od 2-6 rokov 

z toho 

0,0,50- desiata
1,20- obed
0,40 olovrant
0,50- režijné náklady 

Platiť v zmysle VZN môžete len v hotovosti u pani kuchárky   mesačne za predchádzajúci kalendárny mesiac podľa oznamu p. kuchárky (2 dni v mesiaci)

čiastočná úhrada nákladov spojených  s pobytom v MŠ tzv

školné je  20 € na dieťa na mesiac

termín úhrady v zmysle VZN obce Podturne je
 do 10-teho v danom mesiaci
SK43 5600 0000 0016 0093 3001 
Variabilný symbol: začiatok rodného čísla dieťaťa - bez lomítka
konštantný symbol: 0308
do poznámky môžete písať: Školné MŠ- meno dieťaťa


  

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky