Oznámenie o zápise detí do MŠ na školský rok 2023-2024

Riaditeľstvo MŠ v Podturni po dohode so zriaďovateľom v zmysle § 59 a § 59a Zákona NR SR č.245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje

zápis detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ

na školský rok 2023/24

Miesto a termín podania žiadosti:

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ potvrdené pediatrom zákonný zástupca podáva osobne v čase od 7.00 do 16.00 v priestoroch MŠ, poštou alebo kuriérom na adresu MŠ ( Kamenie 166, 03301 Podtureň), alebo e-mailom  naskenovaného tlačiva ( mspodturen@azet.sk).

v termíne od 2.mája 2023 do 4.mája 2023.

Forma zápisu:

Zákonný zástupca podáva Žiadosť o prijatie podpísanú obidvoma zákonnými zástupcami spolu s potvrdením od pediatra o zdravotnom stave dieťaťa, kde sa okrem iného uvedie aj údaj o povinnom očkovaní.

Tlačivo je možné si vyzdvihnúť priamo v MŠ alebo na webovej stránke www.mspodturen.webnode.sk

                              Podmienky prijímania detí do MŠ Podtureň, Kamenie 166, Podtureň

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov.

Prednostne sa prijímajú deti na povinné predprimárne vzdelávanie a to deti:

  • ktoré dovŕšili piaty rok veku do 31.08.2023,

   -   ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

  • ktoré nedovŕšili do 31. 08. 2023 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2023/2024 o predčasné zaškolenie, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

V prípade, že počet žiadostí nepresiahne kapacitu maximálneho počtu detí, ktoré môžu navštevovať materskú školu, prijaté budú podľa kritérií:

1. dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2023, pre neho je predprimárne vzdelávanie povinné

2. dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bolo rozhodnutím riaditeľa povolené pokračovanie v plnení

povinného predprimárneho vzdelávania,

3. dieťa, ktoré nedovŕšilo do 31. 08. 2023 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2023/2024 o predčasné zaškolenie, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

4.dieťa, ktoré v predchádzajúcom školskom roku nebolo prijaté do MŠ z dôvodu nedostatočnej kapacity MŠ

5.dieťa, ktorého súrodenci sú už prijatí do MŠ, Kamenie 166, Podtureň aj v školskom roku 2022/2023

6. ostatné, v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:

  • deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,
  • deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,
  • deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.

7. dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (len, ak to prevádzkové a personálne podmienky dovoľujú).

(Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem náležitostí spomínaných v Školskom poriadku MŠ, Podtureň aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a špeciálno-pedagogického poradenstva, ktorí vo svojom posudku spracujú aj návrh na zníženie počtu detí v triede, vzhľadom na charakter postihnutia dieťaťa.)

8. Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky) a ak dieťa spĺňa nasledujúce podmienky:

  • Dieťa sa vie pýtať na toaletu, a teda nenosí hygienické plienky.
  • Dieťa sa dokáže samostatne najesť.

Dieťa, ktoré má byť prijaté do MŠ má osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a je primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa ),

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roku rodič dostane najneskôr do 15. júna príslušného roka. V prípade prijímania v priebehu školského roka do 30 dní odo dňa podania žiadosti

Deti sa prijímajú do MŠ Kamenie 166 Podtureň počas celého roka, nielen pri vyhlásení zápisu do MŠ, avšak po ukončení dátumu zápisu na daný školský rok, len v prípade voľnej kapacity v MŠ.

Libuša Števčeková, riaditeľka MŠ

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky