Riaditeľstvo MŠ v Podturni po dohode so zriaďovateľom oznamuje, že zápis detí do MŠ

na školský rok 2021/22

sa bude konať

od 10.mája 2021 do 14.mája 2021.

Vyplnené žiadosti o umiestnenie dieťa do MŠ potvrdené pediatrom môžete podávať osobne v čase od 7.00 do 16.00 v priestoroch MŠ, poštou alebo kuriérom na adresu MŠ ( Kamenie 166, 03301 Podtureň), alebo e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e- mailu

( mspodturen@azet.sk).

Ďakujeme za porozumenie

Milí rodiča, od 8.2.2021 bude materská škola otvorená pre všetky deti MŠ. Pred odovzdaním dieťaťa do triedy je potrebné odovzdať službukonajúcej učiteľke vyplnené čestné vyhlásenie ( tlačivo nájdete na webovej stránke MŠ, fb stránke MS Mravcek, alebo v šatni MŠ) a predložiť k nahliadnutiu platný certifikát o negatívnom teste. Za porozumenie ďakujeme.Školský rok 2020/2021 začína od 2.9.2020

Pokyny pre rodičov počas otvorenia MŠ od 15.6 2020 

 • Prevádzka MŠ bude počas tohto obdobia od 7.00 do 16.00 hod.
 • Zákonní zástupcovia podajú svoje rozhodnutie o umiestnenie dieťaťa MŠ do konca školského roka 2019/2020 ( pokiaľ chcú umiestniť dieťa ešte do konca školského roka teda od 15.6.2020 alebo od 1.7.2020 ) v termíne najneskôr do 12. júna 2020 (vrátane) a do 20.júna ( na júl)-na priloženom tlačive

a) Elektronickou, emailovou poštou na adresu:

pre materskú školu na emailovú adresu

mspodturen@azet.sk

b) V písomnej forme do poštovej schránky MŠ (umiestnená pri vchode do hlavnej budovy).

Prihlášky po tomto termíne nebudú akceptované!

 • Zákonní zástupcovia zabezpečia, aby ich deti do materskej školy, prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10rokov
 • Zákonní zástupcovia budú akceptovať každodenný zdravotný "ranný filter". V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID - 19) materská škola dieťa nepreberie.
 • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.( priložené tlačivo)

Pokiaľ si ho zákonný zástupca nemá kde vytlačiť, môže prísť do MŠ po tlačivo tento týždeň v čase od 8.00 do 12.00 ( prípadne po dohovore s pedagógom aj v inú hodinu)

 • Dieťa pri príchode do materskej školy bude mať nasadené rúško + zo sebou jedno náhradné rúško v hygienickom obale. Zákonný zástupca, ktorý privádza dieťa do MŠ musí mať tiež rúško
 • Pri príchode do MŠ zákonný zástupca môže vstúpiť do šatne, ale najskôr si vydezinfikuje ruky sebe aj svojmu dieťaťu.
 • Keď sa dieťa prezlečie, zazvoní zákonný zástupca na dvere a službukonajúca učiteľka odmeria urobí dieťaťu ranný filter a prevezme dieťa od rodiča.
 • zákonný zástupca sa zbytočne nezdržiava v šatni.( len na najnevyhnutejšiu dobu)
 • Pri prevzatí dieťaťa popoludní, rodič postupuje takisto(vydezinfikuje si ruky kým  vstúpi do šatne, zazvoní na zvonček) a p. učiteľka mu dieťa odovzdá
 • Zákonný zástupca rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy

( momentálne nenosíme žiadne hračky ani iné predmety z domu)

 • Komunikácia medzi rodičom ( zákonným zástupcom) a učiteľkou bude počas tohto obdobia prebiehať aj cez messenger
 • Všetky vyhlásenia a prehlásenia nájdete v prílohách na tejto stránke a na Fb skupine MŠMravček

Pokyny pre rodičov počas otvorenia MŠ od 1.6 2020 do konca školského roka 2019/2020

 • Prevádzka MŠ bude počas tohto obdobia od 7.00 do 16.00 hod.
 • Zákonní zástupcovia podajú svoje rozhodnutie o umiestnenie dieťaťa MŠ do konca školského roka 2019/2020 v termíne najneskôr do 28. mája 2020 (vrátane) -na priloženom tlačive

a) Elektronickou, emailovou poštou na adresu:

pre materskú školu na emailovú adresu

mspodturen@azet.sk

b) V písomnej forme do poštovej schránky MŠ (umiestnená pri vchode do hlavnej budovy).

Prihlášky po tomto termíne nebudú akceptované!

 • Zákonní zástupcovia zabezpečia, aby ich deti do materskej školy, prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10rokov
 • Zákonní zástupcovia budú akceptovať každodenný zdravotný "ranný filter". V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID - 19) materská škola dieťa nepreberie.
 • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.( priložené tlačivo)

Pokiaľ si ho zákonný zástupca nemá kde vytlačiť, môže prísť do MŠ po tlačivo tento týždeň v čase od 8.00 do 12.00 ( prípadne po dohovore s pedagógom aj v inú hodinu)

 • Zákonný zástupca denne podpisuje "Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu." .( priložené tlačivo).Tlačivo bude v MŠ a zákonný zástupca ho bude podpisovať každé ráno pri odovzdávaní dieťaťa do MŠ.
 • Dieťa pri príchode do materskej školy bude mať nasadené rúško + zo sebou jedno náhradné rúško v hygienickom obale. Zákonný zástupca, ktorý privádza dieťa do MŠ musí mať tiež rúško
 • Pri príchode do MŠ zákonný zástupca zazvoní na zvonček a príde mu otvoriť p. upratovačka, ktorá po krátkom rozhovore s rodičom, odovzdaní prehlásenia rodiča o zdravotnom stave dieťaťa, zmeria dieťaťu teplotu, vydezinfikuje mu ruky a preberie dieťa od rodiča.
 • Pri prevzatí dieťaťa popoludní, rodič postupuje takisto( zazvoní na zvonček a p. kuchárka mu dieťa odovzdá
 • Rodič dbá, aby dodržiaval rozostupy v prípade väčšieho množstva rodičov pred budovou MŠ
 • Zákonný zástupca rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy ( momentálne nenosíme žiadne hračky ani iné predmety z domu)
 • Rodič nevstupuje do priestorov MŠ
 • Informácie o jeho dieťati nepodáva žiadny prevádzkový zamestnanec, ale môže napísať na messenger p. učiteľke, ktorá mu informácie rada poskytne
 • Komunikácia medzi rodičom ( zákonným zástupcom) a učiteľkou bude počas tohto obdobia prebiehať cez messenger
 • Všetky vyhlásenia a prehlásenia nájdete v prílohách na tejto stránke a na Fb skupine MŠMravček